logo samnet AUTO SZYBY

Profesjonalnie montujemy szyby samochodowe. Warszawa-Tarchomin-Bia?o??ka   888 333 331
Szukaj szyby :
Istotne zagadnienia dotycz?ce szyb samochodowych oraz postepowa? przed i po wymianie szyby.
Adres
AUTO SZYBY Piotr Kobyli?ski
ul. Konwaliowa 7 ,
03-194 Warszawa

  888 333 331


Otwarte: pn-pt: 9.00 - 18.00

email:   szyby@samnet.com.pl
site:      www.samnet.com.pl

Przed wymian? szyby...

Oznaczenia szyb w pojazdach

samochodowych

auto szyby Ka?da szyba samochodowa musi posiada? trwa?e i mozliwe do odczytania oznaczenia homologacyjne. Obecnie w wi?kszosci pojazdów oznaczenia nanoszone s? metod? sitodruku stosuj?c do tego celu specjaln? farb? ceramiczn?, któr? równie? pokrywa si? ob?erza szyby wklejanej. (czarna obwódka dookólna szyby z charakterystycznymi kropeczkami. Farba ceramiczna jest najtwardsz? ze wszystkich dost?pnych farb. W po??czeniu z substancjami aktywuj?cymi uzyskuje si? silne wi?zanie masy poliuretanowej, któr? spaja si? powierzchni? szyby z karoseri?. [szk?o-farba ceramiczna-poliuretan-podszybie]. Ponadto wa?n? cech? farby ceramicznej jest ochrona kleju przed promieniami UV, a dodatkowo spe?nia funkcj? dekoracyjn? w szybie.
W niektórych pojazdach ameryka?skich i azjatyckich stosuje si? oznaczenia wykonywane metod? piaskowania.

Na przyk?adzie mo?emy zidentyfikowa? nast?puj?ce oznaczenia:
W górnej cz??ci logo-nazwa producenta pojazdu, nast?pnie nazwa producenta szyby. Logo producenta pojazdu wyst?puje w szybach oryginalnych (OEM), przeznaczonych na pierwszy monta? lub w sprzeda?wy w autoryzowanych serwisach samochodowych. W szybach AGR (Aftermarket Glass Replacement) logo marki pojazdu nie wyst?puje.
laminated auto szyby
  • Oznaczenie szyby laminowanej. Mi?dzy taflami szk?a znajduje si? laminat.
szyba podwojna
  • Oznaczenie szyby podwójnej. Dwie identyczne tafle szk?a
homologacja
  • Oznaczenie kraju dopuszczajacego homologacj? - E1 - Niemcy
Regulamin homologacji
  • Numer regulaminu homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
as1
  • Skrót American Standard 1. Oznaczenie jako?ci optycznej, szyba klarowna, laminowana, co najmniej 70% przepuszczalno??i ?wiat?a i mo?e by? stosowana w dowolnym miejscu w poje?dzie. (zwykle tylko szyby)
numer szkla
  • Numer okre?laj?cy typ budowy szk?a identyfikuj?cy szklan? konstrukcj? m.in. grubo?? i kolor. Numer jest unikalny dla producenta wi?c mo?e by? stosowany przez ró?nych producentów i b?dzie oznacza? ró?ne typy. W przyk?adzie 5mm grubo??, kolor zielony.
dot auto szyby
  • Skrót DOT "Departament of Transport" Numer przypisany do producenta szk?a. W przyk?adzie: PILKINGTON AUTOMOTIVE LIMITED ST HELENS WA , ENGLAND
rocznik auto szyby
  • Na dole si? cyfry i kropki oznaczaj?ce rok i miesi?c wyprodukowania szyby.

Jaki kolor szyb mam w samochodzie?

zielony, niebieski a mo?e bia?y??


Mo?emy to sprawdzi? w prosty sposób, przyk?adaj?c np. bia?? kartk? papieru przez opuszczon? szyb? boczn?. Na zdj?ciu szyba ma lekkie zielonkawe zabarwienie, a wi?c jest to szyba zielona, atermiczna.


W niektórych pojazdach zachodzi koniecznos? wymiany uszczelek(ramek) otaczajacych szyb?. Dotyczy to szyb, które nie s? wyposazone w uszczelki, szczególnie w starszych autach japonskich, a technologia wklejania szyb skleja ramk? razem z szyb? i karoseri? pojazdu. Taka uszczelka przy demonta?u moze si? zdeformowa? lub rozci?gn??. Ze wzgl?du na to, ?e s? to elementy dekoracyjne, a nie spe?niajace roli uszczelnienia oraz, ?e monta? ramek odbywa si? przed zamontowaniem szyby nie ma mozliwosci wla?ciwego montazu uszczelki po zamontowaniu szyby.

KorozjaPojazdy, w których po zdemontowaniu szyby czo?owej stwierdzono korozj? podszybia bezwzgl?dnie powinny zosta? poddane mechanicznemu usuni?ciu powsta?ych ognisk rdzy. W zale?no?ci od stopnia zaawansowania korozji od powierzchniowych nalotów rdzy do nawet miejscowej perforacji blachy podszybia. Problem polega na tym, ?e w wi?kszo?ci przypadków korozji podszybia nie wida? gdy? zakryta jest przez szyb? oraz uszczelki.
Korozja powoduje utrat? stabilno?ci pod?o?a, pod którym znajduje sie warstwa kleju. Skutkuje to pozbawieniem przyczepno?ci kleju do podszybia i w wyniku tego powstaj? nieszczelno?ci przez, które woda z opadów, b?d? myjni przedostaje si? do wewn?trz pojazdu. W skrajnych przypadkach dochodzi do p?kni?cia szyby w miejscu korozji. Utlenianie si? metalu powoduje tzw "puchni?cie" blachy, która wywiera stopniowy nacisk na szyb?. W miar? up?ywu czasu nacisk jest na tyle du?y, ?e szyba p?ka.

Usuwanie korozji podczas wymiany szyby podlega dodatkowej op?acie wyliczanej ka?dorazowo indywidualnie dla danego pojazdu. W przypadku kiedy korozja podszybia obejmuje zas?giem wszystkie warstwy blachy podszybia (perforacja) w d?ugo?ci wi?kszej ni? 2 cm, pojazd powinien zosta? przekazany do warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Po wymianie szyby- Nie zalecane jest korzystanie z myjni samochodowych(szczególnie wysokoci?nieniowych)przez okres pi?ciu dni od zamontowania szyby.
- Pojazd nale?y parkowa? na równej, utwardzonej nawierzchni.
- Unika? gwa?townego zamykania drzwi z zamkni?tymi oknami. (tworzy si? poduszka powietrzna wewn?trz auta)
- W przypadku konieczno?ci wykonania przegl?du technicznego nie powinno si? przeprowadza? testu zawieszenia pojazdu.
- Unika? podnoszenia/lewarowania pojazdu.

Zaleca si? po wymianie szyby czo?owej wymian? piór wycieraczek.

Nasz partner:

logo_nsg
cz??ci samochodowe

Wycieraczki
Opony
Auto kosmetyki
Chiptuning
Foliowanie pojazdów
inne strony

Woreczki strunowe
Zarz?dzanie flot?
Akademia jazdy
Ceny nowych aut
Przyspieszenie
Portale moto

Moto.pl
7dosteki
CarNews24.pl
Cz??ci samochodowe
Motoram
strony o motoryzacji

Motorec
250km/h
Auto poradnik
Forum Samochodowe
Auto ?wiat

Warszawa auto szyby samochodowe Tarchomin Targówek Auto Szyby Bródno Bia?o??ka ?era? Bielany Legionowo Jab?onna Niepor?t

Szyby czo?owe: ALFA ROMEO - AUDI - BMW - CITROEN - CHEVROLET - CHRYSLER - DAEWOO - DACIA - DAF - DAIHATSU - DODGE - FIAT - FORD - HONDA - HYUNDAI - INFINITI - ISUZU
IVECO - JAGUAR - JEEP - KIA - LANCIA - LANDROVER - LDV - LEXUS - MAN - MAZDA - MERCEDES - MITSUBISHI - OPEL - PEUGEOT - POLONEZ
PORSCHE - RENAULT - ROVER - SAAB - SCANIA - SEAT - SKODA - SSANGYONG - SUBARU - SUZUKI - SKODA - TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN

Szyby boczne: ALFA ROMEO - AUDI - BMW - CITROEN - DAEWOO - DACIA - DAF - DAIHATSU - FIAT - FORD - HONDA - HYUNDAI - IVECO - JAGUAR - JEEP - KIA - LANCIA - LANDROVER - MAN
MAZDA - MERCEDES - MITSUBISHI - OPEL - PEUGEOT - RENAULT - ROVER - SAAB - SCANIA - SEAT - SKODA - SUBARU - SUZUKI - SKODA - TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN

Szyby tylne: ALFA ROMEO - AUDI - BMW - CITROEN - DAEWOO - DACIA - DAIHATSU - FIAT - FORD - HONDA - HYUNDAI - JAGUAR - KIA - LANCIA
LANDROVER - MAZDA - MERCEDES - MITSUBISHI - OPEL - PEUGEOT - RENAULT - ROVER - SAAB - SEAT - SKODA - SUBARU - SUZUKI - SKODA - TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN